•  

    நாமும் நாடு

    Date: 22-09-2018

    Time: 14:00 to 18:00

    இலங்கையில் ஏற்படுத்த வேண்டிய வாழ்வாதாரச் செயற்பாடுகளை மேம்படுத்த ஐரோப்பிய நாடுகள் தழுவிய ஈழக்கலைஞர்களின் சங்கமத்தில் மாபெரும் இசை நடன நிகழ்வுகள்.