•   

  நினைவாலய பூசை - November 24, 2017

  Date: November 24, 2017

  Time: 7:00 pm to 9:00 pm

  கார்த்திகை மாதம் கரைந்திடும் இதயம் நினைக்கும் இடத்திலே எம் மாவீரர் முகம் தெரியும் … திரும்பும் திசை எல்லாம் அவர் நினைவுகள் துளிர் விடும்…… கேட்கும் வார்த்தை எல்லாம் எம் கண்மணிகள் கதை பேசும் …. பார்க்கும் இடமெல்லாம் சிதறிய கல்லறைகளும் மீண்டெழும் ….. சந்தண மேனியர் நினைவுகளோடு

 •   

  நினைவாலய பூசை - November 25, 2017

  Date: November 25, 2017

  Time: 7:00 pm to 9:00 pm

  கார்த்திகை மாதம் கரைந்திடும் இதயம் நினைக்கும் இடத்திலே எம் மாவீரர் முகம் தெரியும் … திரும்பும் திசை எல்லாம் அவர் நினைவுகள் துளிர் விடும்…… கேட்கும் வார்த்தை எல்லாம் எம் கண்மணிகள் கதை பேசும் …. பார்க்கும் இடமெல்லாம் சிதறிய கல்லறைகளும் மீண்டெழும் ….. சந்தண மேனியர் நினைவுகளோடு

 •   

  நினைவாலய பூசை - November 26, 2017

  Date: November 26, 2017

  Time: 7:00 pm to 9:00 pm

  கார்த்திகை மாதம் கரைந்திடும் இதயம் நினைக்கும் இடத்திலே எம் மாவீரர் முகம் தெரியும் … திரும்பும் திசை எல்லாம் அவர் நினைவுகள் துளிர் விடும்…… கேட்கும் வார்த்தை எல்லாம் எம் கண்மணிகள் கதை பேசும் …. பார்க்கும் இடமெல்லாம் சிதறிய கல்லறைகளும் மீண்டெழும் ….. சந்தண மேனியர் நினைவுகளோடு